REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

Za pośrednictwem bloga krzakowisko.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju towarów i usług; m.in. konsultacji, poradników, warsztatów.

Autorką materiałów i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Arleta Gołębiowska z którą kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@krzakowisko.pl.

 

§ 1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Blog – blog i sklep internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym https://krzakowisko.pl

2) Klient/Kupujący – osoba fizyczna (w tym również konsument), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zawiera Umowę Sprzedaży lub korzysta z innych Usług Bloga.

3) Produkt – Towary i Usługi wymienione, opisane i prezentowane na Blogu.

4) Regulamin – niniejszy regulamin.

5) Sprzedawca/Usługodawca – Arleta Gołębiowska

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału lub Usługi

 

§ 2

Zakup Materiału

 

1) Zakupu Produktów może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2) Użytkownik może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Bloga. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3) Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

4) Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

5) Dostępne metody płatności to przelew elektroniczny i PayPal.

6) Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

7) Zakupiona przez Użytkownika Usługa dostarczana jest w sposób wskazany na Blogu.

 

§ 3 

Ogólne informacje dotyczące Produktów oraz licencji na korzystanie z Produktów

 

1) Na Produkty oferowane na Blogu udzielana jest licencja niewyłączna na korzystanie z Produktów.

2) Produkty: e-booki, warsztaty oraz kursy online sprzedawane są w wersji „elektronicznej”.

 

§ 4
Odstąpienie od umowy

 

1) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2) Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

3) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a. świadczenia usług, rozpoczętego za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
b. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 

§ 5
Reklamacje

 

1) Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2) Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego.

3) Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@krzakowisko.pl.

4) Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5) Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

 

§ 6
Dane osobowe i pliki cookies

 

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://krzakowisko.pl/polityka-prywatnosci-i-polityka-cookies/.

 

§ 7
Zmiany Regulaminu

 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

Data opublikowania Regulaminu 23.03.2019r.